Untitled Document
งานบุคคล
     
งานบุคคล ประกาศ - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
   
 
   ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564