Untitled Document
งานบุคคล
     
งานบุคคล แผ่นพับ - ระเบียบการลา
   
 
   ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563