Untitled Document
E-Service
     
E-Service แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยพิการ ประจำปี 2563
   
 
   โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาลการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2558 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีสมุดคู่มือคนพิการ 3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2563