Untitled Document
E-Service
     
E-Service แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วที่ยังไม่เคนลงทะเบียนมาก่อน กลุ่มนี้จะรวมผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากที่อื่นด้วยนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งคือ รับผู้สูงอายุที่อายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 (นับอายุถึง 1 กันยายน 2564) คือผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2503 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2504 มาลงทะเบียน กรณีผู้สูงอายุที่รับสวัสดิการเป็นรายเดือนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาลงทะเบียน เราก็สามารถรับลงทะเบียนได้ครับ โดยให้เราไปตรวจสอบสิทธิในวันที่เขามีสิทธิรับเงิน โดยเราอาจให้เขา (ผู้มาลงทะเบียน) แนบเอกสารรับรองจากต้นสังกัดของเขาว่า ในวันที่เขารับเงินนั้น เขาไม่ได้รับเงินสวัสดิการอื่นๆ การมายื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64 ให้ผู้สูงอายุมาด้วยตนเอง หรือหากมีความจำเป็นไม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้ ส่วนผู้ที่ต้องโทษ อยู่ในเรือนจำ อยู่ในคุก ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับลงทะเบียนแล้วนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิหลักฐานประกอบการลงทะเบียนมี 1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีผู้ที่ขอรับเงินผ่านธนาคาร วิธีการรับเงินยังมีอยู่ 4 วิธีเหมือนเดิม ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องแจ้งความจำนงด้วยว่าจะรับเงินแบบไหนคือ 1.รับเงินสดด้วยตนเอง 2.รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 3.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 4.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2563