Untitled Document
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกฏหมาย
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกฏหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
   
 
   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
SLOT ONLINE
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2561