ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แบบลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2563 (ดร.05) แบบคำร้องขอคัดค้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 พ.ค. 2563
82 แบบลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2563 (ดร.06) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 พ.ค. 2563
83 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ในสำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 พ.ค. 2563
84 ระกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 เม.ย. 2563
85 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 เม.ย. 2563
86 ประกาศ เทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
31 มี.ค. 2563
87 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
31 มี.ค. 2563
88 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
30 มี.ค. 2563
89 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 มี.ค. 2563
90 รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39