ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ต.ค. 2563
2 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ต.ค. 2563
3 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2563
4 แบบสำรวจความพึงพอใจการรับบริการงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ต.ค. 2563
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2563
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2563
8 กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564(เพ่ิมเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37