กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ นำโดยยุงลายอื่นๆ (Bigรายละเอียด :
    

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ากระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๗,๑๓๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๒  โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โรงงาน เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ นั้นเทศบาลตำบลหลักช้าง สำนักปลัด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ (Big Cleaning) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงลายและภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมทั้งฉีดพ่นหมอกควันบริเวณภายนอกสถานที่ทำงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง โดยให้ถือปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

ในการนี้  จึงขอเชิญ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ จิตอาสา และพนักงานจ้างทุกท่าน ดำเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน 256๓ เวลา ๑๕.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร สถานที่จัดกิจกรรมต้องโล่งแจ้งไม่แออัด ใช้ระยะเวลาไม่นานและมีมาตรการป้องกันตามที่ราชการกำหนด


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563    อ่าน 69 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**