กิจกรรม : โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ชืรายละเอียด :
    

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยข้างต้น และสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือหรือจำเป็น จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)จำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 28,889บาท

 


Poker Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563    อ่าน 223 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**